Zakłady Aktywności Zawodowej są najmłodszym elementem systemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zostały powołane na mocy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2000 roku.

Zakład Aktywności Zawodowej „YAVA” w Częstochowie został uruchomiony z dniem 01.12.2016 r. przez Stowarzyszenie „YAVA”. Kierownikiem prowadzącym działalność zakładu jest Pani Joanna Tekiela.

ZAZ jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką tworzoną w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności i osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną.

Statutowym obowiązkiem ZAZ jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Zakład Aktywności Zawodowej „YAVA” stworzono w celu przygotowania osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz określonych w ustawie osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do życia w otwartym środowisku, w tym – w miarę możliwości – do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Działalność Zakładu ma charakter hybrydowy. Oznacza to, że można
go umieścić w obszarze ekonomii społecznej jako podmiot ekonomii społecznej działający w dwóch sferach:

 • sferze reintegracyjnej, służącej reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (forma ta nie jest przedsiębiorstwem społecznym, ale przygotowuje do prowadzenia lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym),
 • w sferze gospodarczej, składającej się z organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych.

Zakład Aktywności Zawodowej „YAVA” ma status przedsiębiorstwa o charakterze niekomercyjnym, a więc zatrudnione w nich osoby niepełnosprawne są pracownikami w rozumieniu Kodeksu pracy, czyli nawiązany został z nimi stosunek pracy i nie są traktowane jako osoby bezrobotne. Objęte są one jednak szczególną ochroną, tak więc ZAZ może być traktowany jako specyficzny segment chronionego rynku pracy, oferujący – obok płatnego zatrudnienia – także rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą, przy czym akcent zdecydowanie pada na rehabilitację zawodową.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2000 r., powołujące do życia Zakłady Aktywności Zawodowej, nakłada na nas obowiązek stworzenia Zakładowego Funduszu Aktywności. Kierowane są do niego wszystkie nadwyżki finansowe uzyskane dzięki prowadzeniu działalności gospodarczej.

Taka forma przepływu finansowego wynika z tego, że Zakład Aktywności Zawodowej „YAVA” jest organizacją not-for-profit, a więc zyski z działalności gospodarczej nie mogą być wypłacane właścicielom lub udziałowcom w postaci dywidend. Około 70% uzyskanych środków przeznaczona jest na cele rehabilitacyjno-socjalne, natomiast nie więcej niż 30% można przeznaczyć na cele inwestycyjne, związane na przykład z przystosowaniem miejsc pracy do potrzeb niepełnosprawnych pracowników.

Zakład działa na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. 2011.127.721.),
 2. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o Rachunkowości Dz. U. 2013.330,
 3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie zakładów aktywności zawodowej ( Dz. U. 2012. 850),
 4. Regulaminu stworzonego na potrzeby funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej.

Stanowiska w ZAZ:

I. Stanowisko krawieckie.

W ramach tego stanowiska zostały przyuczone osoby do wykonywania następujących prac:

 • szycie fartuszków dla dzieci
 • szycie kompletów dziecięcych
 • szycie rożków do karmienia
 • wykonywanie drobnego szycia na zlecenie
 • szycie elementów do zabawek drewnianych

II. Stanowisko z wykorzystaniem hafciarki

Do obsługi hafciarki zostały przyuczone 3 osoby, które niestety znalazły pracę na otwartym rynku pracy. Obecnie przygotowujemy kolejne osoby do obsługi maszyn.

III. Stanowisko – konfekcjonowanie

W ramach tego stanowiska zostały przyuczone osoby do wykonywania następujących prac:

 • sprężynkowanie klamerek (na maszynkach ręcznych)
 • pakowanie klamerek
 • metkowanie
 • pakowanie wg specyfikacji zleceniodawcy
 • foliowanie pojedynczych elementów
 • foliowanie zbiorczych elementów
 • składanie drobnych elementów wg specyfikacji
 • przygotowywanie towaru do wysyłki
 • składanie torebek papierowych, teczek z tektury falistej

IV. Stanowisko – pracownik produkcji zabawek drewnianych

W ramach tego stanowiska zostały przyuczone osoby do wykonywania następujących prac:

 • wykonywanie gadżetów reklamowych
 • wykonywanie pomocy dydaktycznych na zlecenie
 • tworzenie kartek drewnianych i zaproszeń
 • produkcja przedmiotów okolicznościowych
 • wycinanie dodatków do firan

V. Stanowisko – pracownik rękodzieła

 • ozdabianie elementów metoda dequpage
 • tworzenie wzorów
 • wykonywanie ręcznych prac na zlecenie

Wszyscy pracownicy maja opracowany Indywidualny Program Rehabilitacji Osoby Niepełnosprawnej Pracownika Zakładu Aktywności Zawodowej. Program jest podsumowywany co sześć miesięcy.

Galeria zdjęć